Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

sklepu internetowego oryginaly.com

 

I. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:   
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dz. u. nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego oryginaly.com;
 4. Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem oryginaly.com, za pośrednictwem którego klient może w szczególności składać zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Perfumeria Niszowa Kochalscy. a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O Prawach Konsumenta (dz.u. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (dz. u. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. Postanowienia ogólne 

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.oryginaly.com
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.oryginaly.com, prowadzony jest przez Perfumeria Niszowa Kochalscy z siedzibą ul. Bolesława Chrobrego 3 zarejestrowanym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 638-000-22-08, REGON 270170632, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
 4. Niniejszy regulamin określa w szczególności
  1. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. Zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 
  1. Przeglądarki: Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Firefox w wersji 21 lub nowszej, Safari w wersji 4 lub nowszej, Chrome w wersji 29 lub nowszej, Opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą  ciasteczek (cookies) i Java Script
  2. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 728 pikseli.  
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu. 
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Perfumeria Niszowa Kochalscy zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. w takim przypadku potencjalni klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.oryginaly.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 
 9. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego  

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. 
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu. 
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Perfumeria Niszowa Kochalscy może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta regulaminu, a w szczególności, gdy klient: 
  1. Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Perfumeria Niszowa Kochalscy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Perfumeria Niszowej Kochalscy 
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Perfumeria Niszowa Kochalscy 
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Perfumeria Niszowa Kochalscy,
  5. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. Korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.
 

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży  

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.oryginaly.com, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 
 3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam” – klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. w tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 
  1. Przedmiotu zamówienia,
  2. Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. Wybranej metody płatności,
  4. Wybranego sposobu dostawy,
  5. Czasu dostawy, 
 5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam”.
 6. Wysłanie przez klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Perfumeria Niszowa Kochalscy umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.  

V. Dostawa  

 1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską, Pocztą Polską lub do Paczkomatów Inpost. koszty dostawy wynoszą odpowiednio, jak określono na stronie Wysyłka. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez klienta zamówienia.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.oryginaly.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar, paragon lub i oraz fakturę VAT.  

VI. Ceny i metody płatności  

 1. Podawane na stronach produktowych ceny zawierają ustawowy podatek VAT wraz z innymi składnikami ceny.
 2. Zamawiając dostawę do domu, możecie państwo zapłacić za zamówiony towar wybraną formą płatności: 
  1. Przelew na konto w PKOBP 48102025280000060206056842
  2. Przelew na konto w ING 76105013151000009272592727
  3. Płatność w systemie Przelewy24
  4. Płatność w systemie imoje
  5. Płatność kartą 
 3. Operatorem kart płatniczych jest
  1. Dialcom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.
  2. Paypro sa 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł 

VII. Reklamacje związane z zamówieniami 

 1. Perfumeria Niszowa Kochalscy jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego regulaminu, należy kierować na adres sklep@oryginaly.com.
 3. Perfumeria Niszowa Kochalscy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Perfumeria Niszowa Kochalscy nie jest producentem towarów.
 5. Komisja Europejska od 15 lutego 2016r., pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, udostępnia platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej odr, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Nasz adres poczty elektronicznej, jako potencjalny punkt kontaktu w tych sprawach to sklep@oryginaly.com

VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 


 1. Perfumeria Niszowa Kochalscy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Perfumeria Niszowa Kochalscy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu klient może zgłaszać
  1. Pisemnie na adres: Perfumeria Niszowa Kochalscy, ul. Bolesława Chrobrego 3, 43-200 Pszczyna,
  2. Mailowo pod adres; sklep@oryginaly.com 
  3. Przy użyciu formularza kontaktowego. 
 4. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
 5. Perfumeria Niszowa Kochalscy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Perfumeria Niszowa Kochalscy a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Perfumeria Niszowa Kochalscy. a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Perfumeria Niszowa Kochalscy
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
Zaufane Opinie IdoSell
4.95 / 5.00 1347 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-19
Zdecydowanie polecam zakupy w tej perfumerii. Produkt zgodny z opisem, w oryginalnym opakowaniu. A do tego wyjątkowa obsługa, wręcz można powiedzieć, że opieka. Dawno nie spotkałam się z takim życzliwym kontaktem i dbałością o zadowolenie klienta!
2023-11-09
Szybka realizacja. Towar oryginalny i zgodny z opisem. Sprzedawca asekuracyjnie dorzuca torebke ozdobną na prezent oraz kartke spryskaną zapachem, który był zakupiony (fajny pomysł, mamy szansę poznać zapach, który może być prezentem dla kogoś innego i nie chcemy go otwierać). Polecam
pixel