Drodzy Klienci, Informujemy, że w okresie od 13 czerwca do 17 czerwca nasz zespół będzie przebywać na urlopie. W związku z tym wszystkie zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane od 18 czerwca. Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za wszelkie niedogodności. Zachęcamy do składania zamówień, a my dołożymy wszelkich starań, aby obsłużyć je jak najszybciej po naszym powrocie. Życzymy udanych zakupów i do zobaczenia po urlopie!
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka dotycząca cookies

WŁAŚCICIELEM SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM: HTTPS://ORYGINALY.COM JEST PERFUMERIA NISZOWA KOCHALSCY KARINA KOCHALSKA Z SIEDZIBĄ UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 3, 43-200 PSZCZYNA, ZAREJESTROWANYM W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W  NIP: 638-000-22-087,  REGON: 270170632.

 ZAWSZE, GDY W TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU (ZWANEGO DALEJ: „POLITYKĄ”) UŻYTE SĄ OKREŚLENIA TAKIE JAK: MY, NASZE LUB INNE O PODOBNYM CHARAKTERZE - OZNACZAJĄ ONE WŁAŚCICIELA SKLEPU INTERNETOWEGO (ZWANEGO DALEJ: „SKLEPEM”).

 POLITYKA MA CHARAKTER INFORMACYJNY – JEJ CELEM JEST POINFORMOWANIE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH NASZ SKLEP ORAZ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z NASZYCH USŁUG O: - ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, - PRZYSŁUGUJĄCYCH UPRAWNIENIACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANYMI DANYMI OSOBOWYMI, - POLITYCE PLIKÓW COOKIES.

 AKTEM PRAWNYM OBOWIĄZUJĄCYM W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH JEST ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) – ZWANE DALEJ „RODO”.

 CHCEMY, ABY PRZEDSTAWIONE INFORMACJE BYŁY UŻYTECZNE W JAK NAJWIĘKSZYM STOPNIU. W ZWIĄZKU Z TYM, W CELU UZYSKANIA WIĘKSZEJ PRZEJRZYSTOŚCI, BĘDZIEMY ZWRACAĆ SIĘ DO PAŃSTWA W SPOSÓB BEZPOŚREDNI (ZGODNIE Z NETYKIETĄ).

 

I. ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH JEST

 

PRZETWARZANIE, ZBIERANIE I PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE WYKONYWANE PRZEZ PERFUMERIA NISZOWA KOCHALSCY KARINA KOCHALSKA Z SIEDZIBĄ W PSZCZYNIE BĘDĄCĄ ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH (ZWANĄ W DALSZEJ CZĘŚCI „ADMINISTRATOREM”).

II. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

ADMINISTRATOR, ZA POŚREDNICTWEM SERWIS ORAZ INNYCH FIRM KOMUNIKACJI ZBIERA I PRZETWARZA PÓŹNIEJ WYSZCZEGÓLNIONE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW PRZEKAZYWANE PODCZAS PROCESÓW REJESTRACJI W SERWISIE :

 • IMIĘ I NAZWISKO
 • ADRES ZAMIESZKANIA
 • NUMER TELEFONU
 • ADRES E-MAIL

 

III. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH I W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE TWOJE DANE OSOBOWE?

 

W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU ADMINISTRATOR ZBIERA TWOJE DANE OSOBOWE:

 A) ZA TWOJĄ UPRZEDNIO WYRAŻONĄ ZGODĄ (ART. 6 UST. 1 LIT A RODO) – W TYM ZAKRESIE TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELACH MARKETINGOWYCH (ZA WYJĄTKIEM PRZETWARZANIA DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO W OPARCIU O ART. 6 UST. 1 LIT F RODO).

 B) W CELU WYKONANIA UMOWY, KTÓREJ STRONĄ JEST OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, LUB DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ NA ŻĄDANIE OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZED ZAWARCIEM UMOWY (ART. 6 UST. 1 LIT B RODO), W ZAKRESIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: KONTO KLIENTA (OBEJMUJĄCEJ W SZCZEGÓLNOŚCI UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI TAKICH JAK SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, DOKONYWANIE PŁATNOŚCI, ZARZĄDZENIE SWOIM KONTEM, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW TECHNICZNYCH, OBSŁUGĘ ZAMÓWIEŃ KIEROWANYCH DO OBSŁUGI SKLEPU), NEWSLETTER, FORMULARZ ZAMÓWIEŃ ORAZ W ZAKRESIE UMÓW SPRZEDAŻY.

 C) GDY JEST TO NIEZBĘDNE DO WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE (ART. 6 UST. 1 LIT C RODO), W TYM: OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PODATKOWYCH, RACHUNKOWYCH, USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 D) GDY JEST TO NIEZBĘDNE DO CELÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA LUB PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ (ART. 6 UST. 1 LIT F RODO).

 

IV. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY ADMINISTRATORA

 

ADMINISTRATOR  PRZETWARZA TWOJE DANE OSOBOWE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT F RODO TJ. NA POTRZEBY REALIZACJI PRAWNIE UZASADNIONYCH INTERESÓW ADMINISTRATORA LUB OSOBY TRZECIEJ, DO KTÓRYCH NALEŻĄ:

1. REALIZACJA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTÓW LUB USŁUG ADMINISTRATORA POLEGAJĄCA NA MONITOROWANIU TWOJEJ AKTYWNOŚCI CELEM DOPASOWANIA WYŚWIETLANYCH TOBIE REKLAM ZGODNIE Z WCZEŚNIEJ PRZEGLĄDANYMI PRZEZ CIEBIE PRODUKTAMI;

2. PROWADZENIE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO PRODUKTÓW LUB USŁUG ADMINISTRATORA, W TYM SPERSONALIZOWANYCH DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH REALIZOWANYCH W FORMIE PROFILOWANIA;

3. OBSŁUGA REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA SKLEPU, JEŚLI ZŁOŻYSZ TAKĄ REKLAMACJĘ;

 4. REALIZOWANIE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO POPRZEZ KONTAKTOWANIE SIĘ Z TOBĄ, DOSTĘPNYMI KANAŁAMI KOMUNIKACJI (JEDNAKŻE W PRZYPADKU KOMUNIKACJI POPRZEZ ŚRODKI ELEKTRONICZNE – TAKIE JAK ADRES E-MAIL LUB NUMER TELEFONU –  WYŁĄCZNIE ZA TWOJĄ ZGODĄ LUB ŻĄDANIEM ŚWIADCZENIA USŁUGI):

 5. OBSŁUGA USŁUG PŁATNICZYCH WYKORZYSTYWANYCH DO REALIZOWANIA PŁATNOŚCI ZA TOWARY ZAKUPIONE W SKLEPIE;

 6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZNEGO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ M.IN. POPRZEZ EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA ZASAD SKLEPU OKREŚLONYCH W REGULAMINIE SKLEPU ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE OSZUSTWOM I NADUŻYCIOM ORAZ ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU;

 7. MONITOROWANIE TWOJEJ AKTYWNOŚCI CELEM PRZEPROWADZENIA ANALIZ MIĘDZY INNYMI POD KĄTEM FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU, POPRAWY I ROZWOJU JEGO DZIAŁANIA, WPROWADZANIA UDOGODNIEŃ/NOWYCH FUNKCJONALNYCH ROZWIĄZAŃ, SPORZĄDZANIA STATYSTYK;

 8. PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH/POZASĄDOWYCH;

 9. DLA CELÓW ARCHIWIZACYJNYCH ORAZ WYKAZANIA SPEŁNIENIA PRZEZ ADMINISTRATORA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA.

 

V. ODBIORCY DANYCH

 

ODBIORCAMI DANYCH, CZYLI PODMIOTAMI, KTÓRYM DANE BĘDĄ UJAWNIANE SĄ: PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE DANE OSOBOWE W NASZYM IMIENIU, A WIĘC DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ IT, PODMIOTY WSPIERAJĄCE PROWADZENIE PRZEZ NAS DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH, OSOBY, KTÓRE - Z NASZEGO UPOWAŻNIENIA LUB PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO - MOGĄ PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE (PRACOWNICY/WSPÓŁPRACOWNICY), ALE RÓWNIEŻ PODMIOTY TRZECIE ZAPEWNIAJĄCE USŁUGI PŁATNICZE, KURIERSKIE, PRAWNE, POCZTOWE.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

1. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ODRĘBNEJ ZGODY (ART. 6 UST. 1 LIT A RODO) BĘDĄ PRZETWARZANE DO CZASU JEJ ODWOŁANIA;

 2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM LUB WYKONANIEM UMOWY BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY ZAWARTEJ Z TOBĄ, A TAKŻE PO JEJ ZAKOŃCZENIU, DO KOŃCA OKRESU PRZEDAWNIENIA POTENCJALNYCH ROSZCZEŃ Z UMOWY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI TERMINÓW PRZEDAWNIENIA;

 3. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA, NP. PODATKOWYCH I RACHUNKOWYCH, ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ OKRES WSKAZANY W PRZEPISACH PRAWA NAKŁADAJĄCYCH NA ADMINISTRATORA OKREŚLONE OBOWIĄZKI LUB DO CZASU ICH ZREALIZOWANIA.

 4. PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W OPARCIU O PRAWNIE UZASADNIONY INTERES ADMINISTRATORA (NP. MARKETING BEZPOŚREDNI, PROFILOWANIE, CELE ANALITYCZNE)  BĘDZIE REALIZOWANE DO CZASU ZGŁOSZENIA PRZEZ CIEBIE SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH W TYCH CELACH (ZGODNIE Z PKT IV POWYŻEJ), CHYBA ŻE ADMINISTRATOR WYKAŻE ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI LUB PODSTAW DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH BĘDZIE REALIZOWANE PRZEZ OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY ALBO DO MOMENTU WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC TAKIEGO PRZETWARZANIA.

 

VII. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:  

 

PRZYSŁUGUJE PANI/PANU PRAWO DO:

 A) ŻĄDANIA OD ADMINISTRATORA DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, ICH SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA, OGRANICZENIA PRZETWARZANIA, A TAKŻE PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH.

 B) COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ WPŁYWU NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO NA PODSTAWIE ZGODY PRZED JEJ COFNIĘCIEM.

 C) WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO, KTÓRYM JEST URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

 PODANIE PRZEZ PANIĄ/PANA DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAKŻE PODANIE NIEKTÓRYCH DANYCH JEST KONIECZNE DLA ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NP. ZAŁOŻENIA KONTA ORAZ KORZYSTANIA Z JEGO OKREŚLONYCH FUNKCJONALNOŚCI) LUB SPRZEDAŻY. NIEPODANIE OKREŚLONYCH DANYCH MOŻE SKUTKOWAĆ ODMOWĄ ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB NIEMOŻNOŚCIĄ JEJ PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA.

 

VIII. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

 

TWOJE DANE OSOBOWE BĘDZIEMY PRZETWARZALI RÓWNIEŻ W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY (W TYM W FORMIE PROFILOWANIA). PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY NIE BĘDZIE PROWADZIŁO DO PODEJMOWANIA PRZEZ ADMINISTRATORA DECYZJI OPARTYCH WYŁĄCZNIE NA ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU, W TYM PROFILOWANIU, KTÓRA MOGŁABY WYWOŁYWAĆ WOBEC CIEBIE SKUTKI PRAWNE LUB W PODOBNY SPOSÓB ISTOTNIE WPŁYWAĆ NA TWOJĄ SYTUACJĘ. PROFILOWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH BĘDZIE SIĘ SPROWADZAŁO DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH POPRZEZ WYKORZYSTYWANIE ICH DO OCENY NIEKTÓRYCH INFORMACJI O TOBIE.

 

IX. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

 

1. W DOWOLNYM MOMENCIE MASZ PRAWO WNIEŚĆ SPRZECIW - Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z TWOJĄ SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ - WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH OPARTEGO NA PRAWNIE UZASADNIONYM INTERESIE REALIZOWANYM PRZEZ ADMINISTRATORA LUB PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ, W TYM PROFILOWANIA REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE TEGO PRZEPISU. WÓWCZAS NIE BĘDZIE NAM WOLNO JUŻ PRZETWARZAĆ TYCH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE WYKAŻEMY ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, LUB PODSTAW DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ.

 2. PONADTO, JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W JAKIM PRZETWARZANIE JEST ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM.

 

X. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

TAK JAK WSZYSCY, MY RÓWNIEŻ UŻYWAMY W NASZYM SKLEPIE PLIKÓW COOKIES. PAMIĘTAJ, ŻE COOKIES ZBIERAJĄ INFORMACJE O KAŻDEJ OSOBIE KORZYSTAJĄCEJ ZE SKLEPU (DALEJ RÓWNIEŻ JAKO „SERWIS”), BEZ WZGLĘDU NA TO CZY JESTEŚ KLIENTEM SKLEPU (NP. CZY POSIADASZ KONTO KLIENTA LUB ZAKUPIŁEŚ TOWAR).

 NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ZAKRES INFORMACJI PRZECHOWYWANYCH W COOKIES JEST ZRÓŻNICOWANY ZE WZGLĘDU NA SPOSÓB KORZYSTANIA Z POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJONALNOŚCI SERWISU. PONIŻEJ ZNAJDZIESZ SZCZEGÓŁOWE WYJAŚNIENIA ADMINISTRATORA W ZAKRESIE STOSOWANYCH PLIKÓW COOKIES.

 1. CZYM SĄ PLIKI COOKIE I JAKIE SĄ ICH RODZAJE?

COOKIE (PLIK COOKIE, HTTP COOKIE) – CZYLI NIEWIELKI PLIK ZAWIERAJĄCY DANE INFORMATYCZNE, ZAPISYWANY NA URZĄDZENIU KOŃCOWYM (TAKIM JAK NP. KOMPUTER, TELEFON, TABLET) UŻYTKOWNIKA STRONY INTERNETOWEJ. W PLIKACH COOKIE PRZECHOWYWANE SĄ PRZEDE WSZYSTKIM USTAWIENIA I INNE INFORMACJE UŻYWANE NA ODWIEDZANYCH STRONACH – DZIĘKI CZEMU MOŻLIWE JEST WYŚWIETLANIE STRON INTERNETOWYCH DOSTOSOWANYCH DO PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA, KORZYSTANIE Z OKREŚLONYCH FUNKCJONALNOŚCI TYCH STRON LUB PERSONALIZACJA ICH ZAWARTOŚCI.

ZE WZGLĘDU NA CZAS DZIAŁANIA MOŻEMY WYRÓŻNIĆ DWA RODZAJE PLIKÓW COOKIES:

A) SESYJNE – WYGASAJĄ PO ZAMKNIĘCIU DANEJ SESJI PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ (OKRES OD OTWARCIA PRZEGLĄDARKI, AŻ DO JEJ ZAMKNIĘCIA)

B) STAŁE – NIE WYGASAJĄ PO ZAMKNIĘCIU SESJI PRZEGLĄDARKI I POZOSTAJĄ W URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA PRZEZ OKREŚLONY W SKRYPCIE OKRES.

2. NA JAKIEJ PODSTAWIE UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?

 UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES JEST MOŻLIWE NA PODSTAWIE WYRAŻANIA ZGODY PRZEZ UŻYTKOWNIKA ODWIEDZAJĄCEGO SERWIS. DOMYŚLE USTAWIENIA PRZEGLĄDAREK INTERNETOWYCH (LUB OPROGRAMOWANIA PODOBNEGO RODZAJU) ZEZWALAJĄ NA UMIESZCZENIE PLIKÓW COOKIES NA URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA.  OCZYWIŚCIE, USTAWIENIA DOMYŚLNE MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA POPRZEZ NP. ZABLOKOWANIE NIEKTÓRYCH COOKIES LUB ICH USUNIĘCIE (ZOB. PUNKT 4). NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE W PRZYPADKU ZABLOKOWANIA LUB USUNIĘCIA PLIKÓW COOKIES KORZYSTANIE Z SERWISU MOŻE BYĆ UTRUDNIONE LUB NAWET NIEMOŻLIWE. GŁÓWNYM CELEM STOSOWANIA PRZEZ NAS PLIKÓW COOKIES JEST OPTYMALNA PREZENTACJA OFERTY SKLEPU.

3. W JAKICH CELACH UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?

PLIKI COOKIES MAJĄ BARDZO ZRÓŻNICOWANY CHARAKTER. NIEKTÓRE Z NICH SĄ NIEZBĘDNE DO FUNKCJONOWANIA SERWISU, INNE WYŁĄCZNIE DO KORZYSTANIA Z OKREŚLONYCH FUNKCJONALNOŚCI LUB SĄ WYKORZYSTYWANE SĄ W CELACH REKLAMOWYCH, STATYSTYCZNYCH ORAZ ANALITYCZNYCH.

DO COOKIES, KTÓRYCH DZIAŁANIE JEST NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU MOŻEMY ZALICZYĆ W SZCZEGÓLNOŚCI COOKIES POZWALAJĄCE NA UTRZYMANIE I ZAPISANE STANU SESJI UŻYTKOWNIKA, AUTORYZACJĘ LOGOWANIA, DZIAŁANIE KOSZYKA INTERNETOWEGO W PRZYPADKU DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE, MONITORING DOSTĘPNOŚCI USŁUG.

 PONADTO STOSUJEMY COOKIES, KTÓRE UŁATWIAJĄ KORZYSTANIE Z SERWISU, ALE NIE SĄ NIEZBĘDNE DO JEGO FUNKCJONOWANIA. DO TEGO RODZAJU COOKIES MOŻEMY ZALICZYĆ PLIKI UMOŻLIWIAJĄCE: UTRZYMANIE SESJI LOGOWANIA UŻYTKOWNIKA, ZAPIS DO PLIKÓW COOKIES, AUTOMATYCZNE ZALOGOWANIE, USTAWIENIA PREFERENCYJNE WYŚWIETLANIA STRON, WYŚWIETLANIE OSTATNIO PRZEGLĄDANYCH PRODUKTÓW, DOPASOWANIE WYŚWIETLANYCH PRODUKTÓW DO PREFERENCJI UŻYTKOWNIKA.

 W OPARCIU O PLIKI COOKIES DOSTARCZANE PRZEZ PODMIOTY TRZECIE PROWADZONE SĄ RÓWNIEŻ DZIAŁANIA O CHARAKTERZE ANALITYCZNYM - W SZCZEGÓLNOŚCI W OPARCIU O NARZĘDZIE GOOGLE ANALITYCS.

 JEDNOCZEŚNIE W OPARCIU O PLIKI COOKIES PROWADZONE SĄ PRZEZ NAS TAKŻE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE MARKETINGOWYM. W TYM ZAKRESIE KORZYSTAMY PRZEDE WSZYSTKIM Z FUNKCJONALNOŚCI GOOGLE ADWORDS. Z POMOCĄ GOOGLE ADWORDS PROMUJEMY NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ NA STRONACH OSÓB TRZECICH ORAZ W WYNIKACH WYSZUKIWANIA. CELEM UŻYCIA COOKIES W NASZEJ DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ JEST DOSTARCZENIE UŻYTKOWNIKOM BARDZIEJ SPERSONALIZOWANYCH REKLAM, KTÓRE ODZWIERCIEDLAJĄ ICH INDYWIDUALNE PREFERENCJE.

 4. JAK USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES?

ZABLOKOWANIE LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES MOŻLIWE JEST POPRZEZ ZMIANĘ USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ. INFORMACJE ODNOŚNIE SPOSOBU USUNIĘCIA LUB ZABLOKOWANIA PLIKÓW COOKIES POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ W ZAKŁADCE „POMOC” PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ  Z KTÓREJ KORZYSTASZ.

 

XI. INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13. UST. 1. I 2. OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)”

 

1. SKLEP INTERNETOWY PRZETWARZA PANI/PANA DANE OSOBOWE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:


A) WŁAŚCICIELEM SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM: HTTPS://ORYGINALY.COM JEST PERFUMERIA NISZOWA KOCHALSCY KARINA KOCHALSKA Z SIEDZIBĄ UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 3, 43-200 PSZCZYNA, ZAREJESTROWANYM W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W  NIP: 638-000-22-087,  REGON: 270170632.


B) PRZEKAZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH DO ING BANKU ŚLĄSKIEGO S.A. („BANK”) W ZWIĄZKU Z:

 

 • ŚWIADCZENIEM PRZEZ BANK NA RZECZ SKLEPU INTERNETOWEGO USŁUGI UDOSTĘPNIENIA INFRASTRUKTURY DO OBSŁUGI PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET (PODSTAWA PRAWNA: ART. 6 UST. 1 LIT. F) ROZPORZĄDZENIA).

 

 • OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM PRZEZ BANK PŁATNOŚCI DOKONYWANYCH PRZEZ KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO PRZEZ INTERNET PRZY UŻYCIU INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH (PODSTAWA PRAWNA: ART. 6 UST. 1 LIT. F) ROZPORZĄDZENIA).

 

 • W CELU WERYFIKACJI PRZEZ BANK NALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW ZAWARTYCH ZE SKLEPEM INTERNETOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIA OCHRONY INTERESÓW PŁATNIKÓW W ZWIĄZKU ZE SKŁADANYMI PRZEZ NICH REKLAMACJAMI (PODSTAWA PRAWNA: ART. 6 UST. 1 LIT. F) ROZPORZĄDZENIA).


C) PRZEKAZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH DO TWISTO POLSKA SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPROPONOWANIA DOKONANIA ZAPŁATY ZA NABYTY TOWAR LUB USŁUGĘ PRZEZ TWISTO POLSKA SP. Z O.O. W RAMACH UMOWY ZLECENIA OBEJMUJĄCEJ FORMUŁĘ ZAKUPOWĄ „KUP Z TWISTO” I UDOSTĘPNIENIEM TEJ FORMUŁY ZAKUPOWEJ PRZEZ SKLEP INTERNETOWY, A TAKŻE CELU WERYFIKACJI PRZEZ TWISTO POLSKA SP. Z O.O. NALEŻYTEGO WYKONANIA TAKICH UMÓW ZLECENIE (PODSTAWA PRAWNA: ART. 6 UST. 1 LIT. F) ROZPORZĄDZENIA).

2. POZA CELAMI WSKAZANYMI W UST. 3 (CEL PIERWSZORZĘDNY), SKLEP INTERNETOWY MOŻE PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE W INNYCH PRAWNIE DOPUSZCZALNYCH CELACH (CEL DRUGORZĘDNY), GDY CEL PIERWSZORZĘDNY I DRUGORZĘDNY SĄ ZE SOBĄ ŚCIŚLE POWIĄZANE. W RAMACH TAKIEGO PRZETWARZANIA SKLEP INTERNETOWY DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. F) ROZPORZĄDZENIA, PRZEWIDUJE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH TAKŻE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH DRUGORZĘDNYCH:

 • WYSYŁKA ZMÓWIONEGO TOWARU
 • PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNE

 

3. W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH W CELACH OKREŚLONYCH W UST. 1 I 2, PANI/PANA DANE OSOBOWE MOGĄ ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY INNYM ODBIORCOM LUB KATEGORIOM ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYMI MOGĄ BYĆ:

 • ING BANK ŚLĄSKI S.A.
 • TWISTO POLSKA SP. Z O.O.

 

4. W PRZYPADKU, GDY PODANIE PRZEZ PANIĄ/PANA DANYCH OSOBOWYCH NASTĘPUJE W CELU ZAWARCIA UMOWY ZE SKLEPEM INTERNETOWYM, PODANIE PRZEZ PANIĄ/PANA DANYCH OSOBOWYCH JEST WARUNKIEM ZAWARCIA TEJ UMOWY. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH W TEJ SYTUACJI JEST DOBROWOLNE, JEDNAK KONSEKWENCJĄ NIEPODANIA TYCH DANYCH BĘDZIE BRAK MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA UMOWY ZE SKLEPEM INTERNETOWYM.

W PRZYPADKU, GDY PODANIE PRZEZ PANIĄ/PANA DANYCH OSOBOWYCH NASTĘPUJE W CELU PRZEKAZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH DO TWISTO POLSKA SP. Z O.O. PRZED ZAWARCIEM UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU (LUB USŁUGI) NABYWANEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM, PRZEKAZANIE TYCH DANYCH JEST WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY W ZWIĄZKU MODELEM BIZNESOWYM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZYJĘTYM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY.

W PRZYPADKU PRZEKAZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH DO BANKU W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ I ROZLICZANIEM PŁATNOŚCI DOKONYWANYCH PRZEZ PANIĄ/PANA PŁATNOŚCI NA RZECZ SKLEPU INTERNETOWEGO PRZEZ INTERNET PRZY UŻYCIU INSTRUMENTÓW PŁATNICZYCH, PODANIE DANYCH JEST WYMAGANE W CELU REALIZACJI PŁATNOŚCI I PRZEKAZANIA POTWIERDZENIA JEJ DOKONANIA PRZEZ BANK NA RZECZ SKLEPU INTERNETOWEGO.

W PRZYPADKU PRZEKAZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH DO BANKU W CELU WERYFIKACJI PRZEZ BANK NALEŻYTEGO WYKONANIA UMÓW ZAWARTYCH ZE SKLEPEM INTERNETOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAPEWNIENIA OCHRONY INTERESÓW PŁATNIKÓW W ZWIĄZKU ZE SKŁADANYMI PRZEZ NICH REKLAMACJAMI PODANIE TYCH DANYCH JEST WYMAGANE W CELU UMOŻLIWIENIA REALIZACJI UMOWY ZAWARTEJ POMIĘDZY SKLEPEM INTERNETOWYM A BANKIEM.

W PRZYPADKU PRZEKAZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH DO TWISTO POLSKA SP. Z O.O. W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAPROPONOWANIA PANI/PANU DOKONANIA ZAPŁATY CENY ZA NABYTY PRZEZ PANIĄ/PANA TOWAR LUB USŁUGĘ PRZEZ TWISTO POLSKA SP. Z O.O. W RAMACH UMOWY ZLECENIA OBEJMUJĄCEJ FORMUŁĘ ZAKUPOWĄ „KUP Z TWISTO” I UDOSTĘPNIENIEM TEJ FORMUŁY PRZEZ SKLEP INTERNETOWY, PODANIE TYCH DANYCH I PRZETWARZANIE ICH W TYM CELU JEST WYMAGANE W ZWIĄZKU MODELEM BIZNESOWYM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZYJĘTYM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY I W CELU REALIZACJI UMOWY ZAWARTEJ POMIĘDZY SKLEPEM INTERNETOWYM A TWISTO POLSKA SP. Z O.O.

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.95 / 5.00 1348 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-26
To już moje 3 lub 4 zamówienie i za każdym razem jestem przeszczęśliwa jak odbieram paczkę z perfumerii! Niedość, ze wysyłka jest turbo ekspresowa, bardzo dobry kontakt ze sprzedawcą, uwielbiam tez male gratisy dodawane do paczki ♥️
2023-12-06
Realizacja zamówienia jest zawsze błyskawiczna. Perfumy są w domu tak naprawdę następnego dnia od zamówienia. Bardzo polecam, nigdy się nie zawiodłam.
pixel